Naar boven

Compliance – Vangnet voor eerlijk omgaan met elkaar

Ondernemend, fair en innovatief willen we zijn bij de DMK Group – en dat betekent dat we verantwoord, strategisch en duurzaam moeten opereren.

Compliance

Compliance staat voor het naleven van regels. Een Compliance Management Systeem waarborgt op basis van principes en maatregelen dat de regels worden nageleefd.

De DMK Group is een internationale zuivelcoöperatie die in veel landen actief is en dat betekent dat we aan allerlei wettelijke voorschriften moeten voldoen. Elke overtreding van de wettelijke voorschriften kan grote consequenties hebben. Het doel van compliance is dan ook om structuren te creëren die de naleving van regels vereenvoudigen. Zo kan schade voor derden en daarmee ook voor de DMK Group en haar medewerkers worden voorkomen en wordt actief belet dat er regels worden overtreden.

Gedragscode van de DMK Group

De gedragscode van de DMK Group is bedoeld als ruggensteun voor medewerkers bij de omgang met deze verantwoordelijkheid om de belangen van de DMK Group en de algemene en particuliere belangen te beschermen. Interne richtlijnen dienen als aanvulling op de gedragscode om de naleving van de wettelijke voorschriften te vereenvoudigen.

Omgaan met meldingen

Het behoort tot de beginselen van de rechtsstaat dat wangedrag niet zonder gevolgen wordt aanvaard. De plicht tot integer handelen betekent dat men zich actief verzet tegen het negeren van de regels. Voor tips over onrechtmatig handelen is er voor medewerkers een externe ombudsman die geheimhoudingsplicht heeft. Ook zakelijke partners biedt DMK GROUP de mogelijkheid om zich vertrouwelijk tot de externe ombudsman te wenden. DMK GROUP beschermt iedere klokkenluider tegen elke vorm van beïnvloeding.