Naar boven

Norm op het gebied van een verantwoorde melkproductie

We willen onze grondstof melk op een verantwoorde, milieuvriendelijke manier produceren, verwerken en op de markt brengen. De landbouwsector en daarmee de zuivelindustrie heeft in Duitsland een positief imago. Tegelijkertijd wordt de sector kritisch in de gaten gehouden, met name op het gebied van de leefomstandigheden, gezondheid en het voederen van de dieren. Daarom hebben we Milkmaster ontwikkeld. Milkmaster beschrijft concrete en duidelijk hoe DMK een verantwoorde melkproductie voor ogen heeft. Daarover gaan we graag met de samenleving in de discussie. Tegelijkertijd biedt het programma ondersteuning aan onze melkveehouders om hun bedrijf voortdurend te verbeteren.

Ons Milkmaster-huis

Milkmaster bestaat in de kern uit een monitorings- (rapportages), goedkeurings-, advies- en bonussysteem.

Samenstelling van het Milkmaster-programma

Gedragscode, Verslaglegging, Bevestiging, Advies en Bonus vormen de vijf onderdelen van het Milkmaster-programma. Door een van de bouwstenen aan te klikken, krijgt u meer informatie.

Het belangrijkste onderdeel: De Milkmaster-gedragscode
Het Milkmaster-rapport

De Milkmaster-gedragscode bevat algemene en specifieke normen, voorschriften en doelstellingen, waar al onze melkveehouders zich aan dienen te houden. Daarmee heeft de Gedragscode een belangrijke rol bij de verantwoorde productie van melk. De Gedragscode heeft niet alleen betrekking op de dagelijkse praktijk, maar ook op alle beslissingen die relevant zijn voor de toekomst. De samenleving krijgt zo antwoord op haar vragen en de melkveehouders hebben een vast kader waarop ze zich kunnen richten.

De uit 14 hoofdstukken bestaande Gedragscode bevat alle aspecten rond een verantwoorde melkveehouderij – vanaf de geboorte van het kalf tot aan de productie van kwaliteitsmelk, inclusief het verbouwen van voedergewassen op het eigen bedrijf en het voederen van de melkkoeien. Daarnaast bevat de code aanbevelingen over hoe koeien het beste gehouden kunnen worden, het verwijderen van de horens, biodiversiteit, de gezondheid van uiers, milieubescherming en kwaliteitsbewaking.

Het Milkmaster-rapport is consequent uit de Gedragscode af te leiden. Het doel is om een de verantwoorde melkproductie meetbaar en controleerbaar te maken. Het rapport vormt een transparante en duidelijke weergave van alle bedrijven. De bedrijven zelf ontvangen regelmatig een individueel bedrijfs- en voortgangsrapport inclusief benchmark om de resultaten met andere bedrijven te vergelijken. Deze gegevens vormen op hun beurt weer de basis voor het opstellen van individuele verbeterpunten.

Kort samengevat gaat het om een uitgebreide vragenlijst voor elk bedrijf. Alle onderdelen (hoofdstukken) van de gedragscode passeren de revue en worden gestaafd met 148 statistieken en een vooraf gedefinieerde procentuele schaalverdeling. In 2017 namen bijna 5.800 melkproducenten deel aan de Milkmaster-zelfevaluatie. Dit komt overeen met ca. 83 procent van alle producenten die samen 96% van de totale melkhoeveelheid vertegenwoordigen. Vorig jaar deed 77% van de melkproducenten mee en samen vertegenwoordigden ze 94% van de totale melkhoeveelheid.

Bevestiging
Advies
Bonus

Op basis van de zelfevaluatie ontvangen de melkproducenten samen met de resultaten van de evaluatie elk jaar een uitvoerige analyse van de eigen prestatie in relatie tot andere melkproducenten. Eens in de twee jaar wordt elke melkproducent onderworpen aan een vooraf aangekondigde audit die wordt uitgevoerd door een externe, onafhankelijke en geaccrediteerde certificeringsinstelling. Om de administratieve lasten voor de melkveehouders zo klein mogelijk te houden is de audit gekoppeld aan de kwaliteitsbeoordeling van QM-Milch. De externe beoordelaars controleren de gegevens die op basis van de zelfevaluatie zijn opgenomen in het Milkmaster-rapport. Er wordt derhalve gekeken of de bedrijven zich houden aan de voorschriften die in de Milkmaster-gedragscode zijn opgenomen.

Vóór 2018 zijn alle betrokken melkproducenten bij toerbeurt doorgelicht. Tussen 2016 en 2018 zijn er circa 6.800 audits uitgevoerd.

Een van de belangrijkste punten van het Milkmaster-programma is dat onze bedrijven zich voortdurend blijven verbeteren. Het onderwerp Advies biedt ondersteuning op alle gebieden van Milkmaster. Het advies bevat voor elk bedrijf op maat gesneden verbetervoorstellen. 

De DMK-adviseur beantwoordt alle vragen over de kwaliteit en de hygiëne van de melk. Voor specifiek advies op het gebied van bijvoorbeeld gezonde uiers en klauwen, het bouwen van stallen, milieubescherming en het efficiënt gebruik van grondstoffen bouwen we momenteel aan een netwerk van experts als veeartsen, consultants en wetenschappers. Naast het persoonlijke advies, bestaan er vakinhoudelijke forums en worden online-cursussen gegeven, waar de melkveehouders zich kunnen informeren.

Door middel van een bonussysteem met financiële prikkels stimuleert Milkmaster het werk van de melkproducenten en dan met name op het gebied van dierenwelzijn, het comfort van de koeien, het verbouwen van voedergewassen, de voedering en de kwaliteit van de melk. Onder het comfort voor onze koeien valt bijvoorbeeld een loopstal met speciaal gedeelte voor zieke dieren en dieren die gaan kalveren. Voor dierenwelzijn is het aantal boxen van belang en de uitstraling van de koeien. Het gebruik van gecertificeerde soja scoort punten voor voedergewassen. De bonus is bedoeld als beloning voor alle bedrijven die voldoen aan bepaalde voorschriften rond de verantwoorde melkproductie. Tegelijkertijd vormt de bonus een aansporing voor alle bedrijven om zich te blijven ontwikkelen en de doelen te behalen die we samen hebben vastgelegd in de Milkmaster-gedragscode.

In het eerste jaar keerde DMK tussen 1 januari en 30 september een Milkmaster-bonus uit ter hoogte van 26,5 miljoen euro. Dat is gemiddeld gezien bijna 0,6 cent per kilo melk. In 2016 bedroeg de Milkmaster-bonus in totaal 42,6 miljoen euro en in 2017 42,7 miljoen euro.

Milkmaster-Farms

In 2015 heeft DMK twee Milkmaster Farms opgezet met als doel zowel de interne als externe dialoog te stimuleren. De melkbedrijven zijn toegankelijk voor specifieke doelgroepen. De bedrijven laten zien wat melkproducenten van DMK iedere dag weer presteren en hoe het Milkmaster-programma in de praktijk functioneert.

Beide Milkmaster Farms beschikken over professionele vergaderzalen en bieden speciale Milkmaster-rondleidingen aan over het bedrijf. Uiteraard is het ook mogelijk om gewoon even rond te kijken op de boerderij. De Milkmaster Farms zijn in het leven geroepen voor onze klanten, dierenartsen, voedingsmiddelenconsultants, ngo's, media, politici en de eigen werknemers van DMK.

Uw contactpersoon

We staan klaar voor al uw vragen of opmerkingen

Milkmaster-Programma

DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Flughafenallee 17, 28199 Bremen
Duitsland
milkmaster@dmk.de